اطلاع رسانی در باره شیوه نامه ها ‘ برنامه امتحانی ‘برنامه هفتگی ‘ آیین نامه ها و ........
انجام مصاحبه از داوطلبان آزمون سراسری سال 1391 علاقه مند به تحصیل در رشته های دبیری دانشگاه فرهنگیان

باسمه تعالي

اصفهان پ ايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي

رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت و ميانه اش

مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم است (پيامبر

گرامي اسلام ص )

1700/610/ شماره : 144779

1391/05/ تاريخ : 12

مديريت / اداره آموزش و پرورش................

موضوع :انجام مصاحبه ازداوطلبان آزمون سراسري سال 1391 علاقه مند به تحصيل دررشته هاي دبيري دانشگاه فرهنگيان

سلام عليكم

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام ،به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1391 علاقه مند به تحصيل در رشته هاي دبيري دان شگاه

فرهنگيان مي رساند درخصوص انتخاب رشته وشركت درمصاحبه موارد ذيل راپيگري نمايند.

قابل مشاهده ودريافت مي باشد. www.sanjesh.org -1 دفترچه انتخاب رشته:درسايت سنجش به نشاني

تذكر:داوطلبان مي توانند جهت تعين وضعيت خود به نرم افزار موجود درسايت مذكور مراجعه نمايند

باتوجه به اينكه هرداوطلب مي تواند 100 رشته انتخاب نمايد .ملاك، الويت هاي انتخابي وي مي باشد . هرچند دركارنامه قبولي رشته هاي بعدي راقبول شده باشد . به ع نوان

مثال داوطلبي كه الويت اول خودرارشته رياضي دانشگاه اصفهان ثبت كند ودر آن رشته حائز رتبه شودهمان رشته رابه عنوان نتيجه نهايي اعلام مي نمايند .واگر انتخاب دوم

ياسوم و... وي دانشگاه فرهنگيان باشد ونتيجه قبولي هم كسب نمايد نمي تواند دردانشگاه فرهنگيان ثبت نام نمايد.

1391 درسايت سارمان سنجش آموزش كشوردرج خواهد شد. /5/ -3 اعلام نتايج اوليه:افهرست اسامي داوطلباني كه دراين مرحله قبول شده اند ازتاريخ 12

ذكر :رشته هاي تربيت بدني وهنرهاي تجسمي وگرافيك دانشگاه فرهنگيان به صورت نيمه متمركز مي باشد علاوه برمصاحبه آزمون عملي دارد وكلاس هاي آن از بهمن

1391 شروع خواهدشد

-4 زمان انجام مصاحبه :ازداوطلبان علاقه مند به ادامه تحصيل دررشته هاي دبيري دانشگاه فرهنگيان مصاحبه تخصصي شغل شريف معلمي (بحث علمي وتخصصي

1391 به عمل خواهد آمد . /6/ 1391 لغايت 11 /6/ رشته تحصيلي منظور نمي باشد)از تاريخ 4

تذكر :شركت درمصاحبه ضروري مي باشد وغيبت درجلسه مصاحبه به منزله انصراف ازتحصيل دردانشگاه فرهنگيان قلمداد خواهد شد .ياد آوري مي نمايددرامر م صاحبه

مردودي مد نظر نمي باشد بلكه نمره مصاحبه مانند نتيجه ازمون كتبي ,،معدل باضريب محاسبه مي شود به عبارت ديگر قبولي نهايي داوطلب جمع امتيازات 1-آزمون كتبي 2

-مصاحبه 3- معدل و...مي باشد

-5 مدارك مورد نياز جهت حضوردرجلسه مصاحبه :الف)اصل شناسنامه وكپي ازتمام صفحات آن ب )اصل كارت ملي وكپي پشت و روي آن ج )اصل

3 ترجيحا همان عكسي كه درزمان ثبت نام به سازمان سنجش × ديپلم وياگواهي تاييد شده آن كه معدل سه سال دوره متوسطه در آن درج شده باشد .د)يك قطعه عكس 4

آموزش كشور ارسال شده

تذكر :حافظان كل وبرگزيدگان مسابقات بين المللي قرآن كريم ،نخبگان علمي ،مهارتي ،مخترعان ،مبتكران ،برگزيدگان المپياد هاي علمي ،قهرمانان ورزش ملي وبين المللي

اصل وكپي اسناد ومدارك مربوطه راارائه نمايند.

-6 مكان مصاحبه :داوطلبان درموعد مقرر ازساعت وروز شركت در مصاحبه به يكي از طريق هاي (تماس تلفني،پيامك ،سامانه هاي الكتروني كي )

مطلع خواهند شد تاكيد مي نمايد قبل از آن به محل هاي مورد نظر مراجعه ننمايند.زيرابدون برنامه ريزي قبلي پذيرش نخواهندشد .

0311- 4516075- برادران :مركز تربيت معلم شهيد باهنر.بزرگراه كاوه مقابل پايانه مسافربري خيابان تربيت معلم 6

(0311-4616165 ) خواهران :مركز تربيت معلم حضرت فاطمه زهرا (س) بزرگراه كاوه مقابل دبيرستان غيردولتي سادات كوي بوستان 37

تذكر :از آوردن همراه ووسائط نقليه به مكان مصاحبه جلوگيري خواهد شد.

داوطلبان جهت پيگيري موارد آزمون به شرح ذيل اقدام نمايند

-1 سايت سنجش آموزش كشور براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته نتايج اوليه ونهائي ،ارسال اطلاعات وفرم انتخاب رشته وساير اطلاعيه ها

وانتخاب استان مورد نظر ومشاهده اطلاعات مورد نياز www.medu.ir -2 اداره كل آموزش وپرورش استان ها به نشاني

www.tmbi.ir -3 مركزتربيت معلم شهيد باهنراصفهان به نشاني

سيد مجيد عامليان

مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان

از طرف حميد رضا مؤتمر

http://isf.medu.ir DBR1700@Isfedu.Org اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

4 نمابر : 2219761 كد پستي : 8145813331 - خيابان باغ گلدسته بلوار هشت بهشت تلفن : 2226005 و 2218812

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 20:29  توسط همکار  |